هر پیام شامل ۷۰ حرف به هزینه ۶۹ تومان برای هر ارسال میباشد